amp template

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες

Κάθε ολοκληρωμένο έργο που αναλαμβάνει η εταιρία μας σχεδιάζεται και υλοποιείται από μια άριστα καταρτισμένη ομάδα στελεχών, η οποία οργανώνει και κατευθύνει τη συνολική κατασκευή μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Από την εκπόνηση της αρχικής μελέτης, την προμήθεια του εξοπλισμού, το εργοληπτικό έως και την παράδοσή του σε λειτουργία. Το in-house μελετητικό τμήμα της ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, είναι στελεχωμένο από μηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης και μεγάλης εμπειρίας στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με κύριο μέλημα τη συνεχή βελτιστοποίηση κάθε έργου τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την κατασκευή. Αυτή η διαρκής διαδικασία βελτιστοποίησης μέσω προσομοιώσεων και καινοτόμων εφαρμογών, υποστηρίζεται από την πολύτιμη τεχνογνωσία της εταιρίας και αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα για κάθε επενδυτή.

Mobirise

Τεχνικοί έλεγχοι

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αυτό αποδεικνύεται από τον όγκο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που έχει εκπονήσει, αλλά και την τεχνική αρτιότητα των στελεχών της. Αναλαμβάνουμε και πραγματοποιούμε όλους τους ελέγχους που προβλέπονται από τα αντίστοιχα πρότυπα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις πριν την παράδοσή τους προς χρήση, είτε σε παλαιότερες για την επαλήθευση της πληρότητάς τους. Οι δοκιμές έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού που χειρίζεται τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και την πρόληψη βλαβών που μπορεί να προκύψουν. Σας παραθέτουμε λίστα ενδεικτικών ελέγχων - μετρήσεων που προβλέπονται από το πρότυπο HD384 και πραγματοποιούμε κατόπιν εντολής σας:

 • Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος ως προς την ικανοποίηση της μελέτης εφαρμογής.
 • Ανασκόπηση των τεχνικών φυλλαδίων και του τεύχους δοκιμών του εξοπλισμού.
 • Ανασκόπηση των δοκιμών τύπου και σειράς του εξοπλισμού.
 • Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων.
 • Έλεγχος ισοδυναμικών συνδέσεων των χώρων του Υ/Σ (αν υπάρχει) και των μεταλλικών μη ενεργών μερών του εξοπλισμού.
 • Ηλεκτρικές μετρήσεις στους ηλεκτρικούς πίνακες (μετρήσεις τιμών ηλεκτρικών παραμέτρων, αλληλουχίας φάσεων, βρόγχου σφάλματος, συνέχειας αγωγού προστασίας).
 • Πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών μετρήσεων των επιπέδων αρμονικών ρεύματος και τάσης σε κατάσταση λειτουργίας.
 • Μέτρηση της αντίστασης γείωσης του συμβατικού ηλεκτρολογικού δικτύου.
 • Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος ως προς την ικανοποίηση της μελέτης εφαρμογής σε σχέση με το σύστημα της αντικεραυνικής προστασίας.


Συντηρήσεις

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, έχοντας πολυετή εμπειρία στο τομέα της κατασκευής ενεργειακών έργων παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την σωστή και αποτελεσματική προληπτική αλλά και επεμβατική συντήρηση τους. Η εταιρία μας έχει αναπτύξει συνεργεία συντήρησης σε Πανελλαδική κλίμακα ώστε να εξασφαλίζει την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων. Στόχος μας είναι η αδιάλειπτη παρακολούθηση των έργων και η σωστή συντήρηση τους, με την οποία επιτυγχάνεται :

 • Μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης.
 • Άμεση διάγνωση για πιθανές βλάβες και αποκατάσταση τους.
 • Μείωση της καταπόνησης του εξοπλισμού και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του.
 • Τήρηση των όρων που θέτουν οι κατασκευαστές του εξοπλισμού για την διατήρηση των εγγυήσεων του.
 • Μείωση της πιθανότητας ζημιών από πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλωμάτων από χαλαρές συνδέσεις καλωδίων κ.λπ.
 • Εκπλήρωση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέων για συμβόλαια συντήρησης.
 • Αύξηση της μεταπολιτικής αξίας του έργου.

Αδειοδοτήσεις

Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας:

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για :

- Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες.
- Καταστήματα.
- Χώρους αναψυχής και αθλητισμού

Οικοδομικές άδειες:

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών για κάθε τεχνικό έργο και αναλυτικότερα για την κατασκευή :

- Μονοκατοικιών
- Πολυκατοικιών
- Βιομηχανικών -Βιοτεχνικών χώρων
- Καταστημάτων
- Κτιρίων γραφείων
- Χώρων αναψυχής και αθλητισμού

Επίσης αναλαμβάνουμε οικοδομικές άδειες για:

 • Αλλαγή χρήσης χώρων.
 • Επισκευή.
 • Προσθήκη.
 • Ενίσχυση.
 • Κατεδάφιση.
 • Εργασίες μικρής κλίμακας.

Σύμβουλοι

Η Διεύθυνση Management Consulting της εταιρίας μας δραστηριοποιείται κυρίως σε δύο τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:

Αφορά θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και συστημάτων, οργάνωσης πωλήσεων και marketing, εφαρμογής αναλυτικών εργαλείων για το σχεδιασμό επιχειρησιακών στρατηγικών με την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και την ορθολογική και βέλτιστη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στρατηγικής εστιάζουν στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, τη Συμβουλευτική υποστήριξη και τη Χρηματοδότηση από εναλλακτικές πηγές.

Στρατηγικός σχεδιασμός

- Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plans).
- Μελέτες Σκοπιμότητας- Βιωσιμότητας.
- Μελέτες Επιχειρηματικών Κινδύνων.
- Μελέτες σχεδίων Marketing.
- Έρευνες Αγοράς.
- Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων. 

Συμβουλευτική υποστήριξη

- Επιχειρηματική Ανάπτυξη - Λήψη Αποφάσεων.
- Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων.
- Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.
- Διαχείριση Έργων.
- Καθοδήγηση & Υποστήριξη σε διαπραγματεύσεις. 

Εύρεση χρηματοδότησης

- Προσέλκυση Κεφαλαίων (Επιχειρηματικοί Άγγελοι, Venture Capital, Ιδιωτικά Κεφάλαια).
- Προετοιμασία για εισαγωγή σε Χρηματιστηριακή Αγορά (Ε.ΝΑ, AIM, PLUS).
- Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση Δανεισμού (ΤΕΜΠΜΕ – Δάνεια).

Τομέας πιστοποίησης

Αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων με Διεθνή και Εθνικά Πρότυπα - Συστήματα Διαχείρισης που πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης που έχουν προδιαγραφεί. Οι υπηρεσίες αφορούν:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008).
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001, EMAS, σήμανση-ECOLABEL).
 • Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO18001, ΕΛΟΤ 1801).
 • Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000).
 • Οργάνωση και Διαπίστευση Εργαστηρίων (ISO 17025).
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - CSR (SA 8000 – ISO 26000).
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2005).
 • Πιστοποίηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης (ΕΛΟΤ 1433).
Διεύθυνση:

Πέτρου Ράλλη 234, Νίκαια

Επικοινωνία

Email: info@hellasnrg.gr                 Τηλέφωνο: (210) 4910550