free web templates

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύνταγμα
MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
'Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος) 

**1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

**2. H χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.

Oι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.

3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.

4. Nόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της περιοχής αυτής.

5. Oι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Oι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει.

6. Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Kράτος. Nόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.
_______________________
**Ερμηνευτική δήλωση: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.
_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Mobirise

Kafsis

Η KAFSIS εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων, περιλαμβάνοντας καταρχήν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευση, και εν συνεχεία αντιμετωπίζοντας περιβαλλοντικά και νομοθετικά ζητήματα, εκτελώντας έργα αντιρρύπανσης, συγκομιδής, διαλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης των αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Η KAFSIS αξιοποιεί την τεχνογνωσία της και την τεχνολογία για την αξιοποίηση των αποβλήτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο τα στερεά απόβλητα όσο και τα λύματα. Οι κατηγορίες αποβλήτων που διαχειριζόμαστε είναι τα ζωικά υποπροϊόντα ( Κατηγορίες 1, 2 & 3 ), τα φυτικά υποπροϊόντα, τα επικίνδυνα και τα μη επικίνδυνα απόβλητα, τα οργανικά απόβλητα, τα νοσοκομειακά απόβλητα και διαφόρων κατηγοριών λυμάτων και βιολογικής ιλύος.

Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων: Τα ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία προέρχονται κυρίως από τα απορρίμματα που παράγουμε κάθε μέρα, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, αναλόγως με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν - η πρώτη κατηγορία είναι υψηλότερου ρίσκου, ενώ η δεύτερη και τρίτη κατηγορία είναι χαμηλότερου ρίσκου. Κάθε κατηγορία διέπεται από ξεχωριστή νομοθεσία που ορίζει την διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Η KAFSIS είναι πλήρως εξοπλισμένη διαθέτοντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας για κάθε κατηγορία ζωικών υποπροϊόντων ξεχωριστά. Οι μονάδες μας εφαρμόζουν τις πιο σύγχρονες και βέλτιστες για την προστασία του περιβάλλοντος πρακτικές διεθνώς για τη μετατροπή των ζωικών υποπροϊόντων σε ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης: Ενέργεια και Πρώτες Ύλες.

Mobirise
Mobirise
Mobirise

Διαχείριση φυτικών υποπροϊόντων και οργανικών αποβλήτων: Τα φυτικά υποπροϊόντα είναι τα υπολείμματα που προκύπτουν από την μεταποίηση ενός φυτικού προϊόντος σε ένα άλλο προϊόν. Το παραγόμενο απόβλητο είναι ιδιαίτερα τοξικό, η KAFSIS ωστόσο έχει αναπτύξει συγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης που μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε με ασφάλεια τα φυτικά υποπροϊόντα για την παραγωγή καυσίμων και άλλων υλικών. Η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των οργανικών φυτικών υποπροϊόντων για την παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενων υλικών είναι ένας από τους παράγοντες που κάνουν την KAFSIS να ξεχωρίζει στην αγορά.

Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων: Τα νοσοκομειακά απόβλητα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ειδικό απόβλητο παράγεται στα νοσοκομεία, όπως είναι τα ιατρικά απόβλητα και τα τοξικού χαρακτήρα ιατρικά απόβλητα. Η KAFSIS διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την απόρριψη και ανακύκλωση ιατρικών αποβλήτων που απαλλάσσει τις δομές ιατρικής περίθαλψης ακόμα και από τα πιο ειδικά απόβλητα. Επιπλέον, οι εργαζόμενοί μας είναι εκπαιδευμένοι στον χειρισμό ειδικών ιατρικών εφοδίων προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα απόβλητά σας θα αφαιρεθούν και θα μεταφερθούν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Επεξεργασία λυμάτων/ιλύος: Η κατηγορία των λυμάτων περιλαμβάνει τα υδρολύματα που αποβάλλονται από οικιστικές και εμπορικής χρήσης περιοχές, βιομηχανίες και/ή τη γεωργία. Χάρη στον προσεκτικό σχεδιασμό μας, είμαστε σε θέση να παράσχουμε υπηρεσίες αποτελεσματικής και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων και λυμάτων σε δήμους και βιομηχανικές μονάδες.

Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων: Τα επικίνδυνα απόβλητα, γνωστά και ως τοξικά απόβλητα, είναι η κατηγορία των αποβλήτων που έχει τις πιο καταστροφικές και μακροχρόνιες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σε περίπτωση που δεν επεξεργαστούν κατάλληλα. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία μας έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία που βρίσκεται στο προσκήνιο της διαχείρισης τοξικών αποβλήτων, ώστε να παράσχει ολοκληρωμένες λύσεις τελικής διάθεσης τοξικών αποβλήτων. Διαθέτουμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό μεταφοράς, πιστοποιημένο με τα τελευταία πρότυπα αντιρρύπανσης, όπως αυτά ορίζονται από την νομοθεσία της Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα τοξικά απόβλητα τυποποιούνται και μεταφέρονται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μετατροπής και απόρριψης που διαθέτουμε, καθώς και ότι οι διαδικασίες διαχείρισης τοξικών αποβλήτων που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως εναρμονισμένες με την τοπική και εθνική νομοθεσία.

Διαχείριση Μη-Επικίνδυνων Αποβλήτων: Τα Μη-Επικίνδυνα απόβλητα είναι εκείνα που δεν θεωρούνται τοξικά, και συνεπώς περιλαμβάνουν σχεδόν όλα αυτά που αποκαλούμε «σκουπίδια». Η KAFSIS προσφέρει ένα πολύ μεγάλο εύρος εξειδικευμένων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων για κάθε κατηγορία τοξικών αποβλήτων, παρέχοντας ταυτοχρόνως γενικές υπηρεσίες εβδομαδιαίας αποκομιδής απορριμμάτων σε οικιστικές και βιομηχανικές περιοχές. Όραμα της εταιρείας μας είναι να συνεισφέρει στην αξιοποίηση όλων των ειδών των αποβλήτων και από τη στιγμή που τα μη-επικίνδυνα είναι η κυρίαρχη μορφή αποβλήτων, είμαστε ειδικά εξοπλισμένοι διαθέτοντας και χρησιμοποιώντας όλη την αναγκαία τεχνογνωσία και τεχνολογία ώστε να μετατρέπουμε τα καθημερινά απορρίμματα σε επαναχρησιμοποιούμενους και φιλικούς προς το περιβάλλον πόρους.

Αntipollution

Στόχος μας είναι η συνεχής ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς των:

 • εγκαταστάσεων υποδοχής για στερεά απόβλητα πλοίων και κατάλοιπα φορτίων – σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων του λιμανιού,
 • αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, 
 • πρόληψης & αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, 
 • διαχείρισης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, 
 • διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, 
 • ανακύκλωσης αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησής τους, 
 • τεχνικών εργασίες αποκατάστασης πράσινου δασών, 
 • απεντομώσεων & απολυμάνσεων, 
 • καθαρισμού και αποκατάστασης χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, 
 • υπηρεσιών καθαρισμού ακτών, 
 • υπηρεσίες καθαρισμού επιφάνειας της θάλασσας, 
 • χειρισμός αποβλήτων που προέρχονται από ζωικά υποπροϊόντα.
Mobirise

Μέσα από συνεργασίες με άλλες εταιρείες στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, η Antipollution δημιουργεί ένα αξιόπιστο δίκτυο που προσαρμόζεται στις ήδη υπάρχουσες ανάγκες του κάθε φορέα και οργανισμού, δημόσιου και ιδιωτικού. Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διέπεται πλήρως από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, της διασφάλισης της εργασίας σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον και της ευθύνης απέναντι στη κοινωνία Έτσι, ανάμεσα στις βασικές αρχές της αναπτυξιακής μας πολιτικής και των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, περιλαμβάνονται:

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά :

1) στη προστασία του περιβάλλοντος και στα πρότυπα ποιότητας,

2) στη περιβαλλοντική διαχείριση

3) στην ασφαλή και σε υγιεινές συνθήκες εργασία.

 • Ο στόχος για συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Η προσπάθεια για συνεχή ικανοποίηση των πελατών μας, μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. 
 • Η υιοθέτηση του πνεύματος ευθύνης, σταθερότητας, συνεργασίας και αφοσίωσης από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία. 
 • Η εκμετάλλευση των καινοτόμων και των βέλτιστων τεχνολογιών. 
 • Η δημιουργία επωφελών συνεργασιών με εταιρείες που είναι εξειδικευμένες στον τομέα τους.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάθεσης στερεών αποβλήτων, σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, σε μια συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή :

 • Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 .
 • Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 . 
 • Επαγγελματικής Ασφάλειας και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας , σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 . 
 • Λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής στερεών αποβλήτων από τα πλοία και του συστήματος Διαχείρισης Καταλοίπων Φορτίων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16304:2013. 
 • Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά το Πρότυπο SA 8000:2008.

Με την εφαρμογή προτύπων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ( ΕΚΕ ) στην εταιρεία μας, έχουμε συνειδητά ενσωματώσει στις στρατηγικές μας κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Οι στρατηγικές αυτές εκφράζονται μέσω των εφαρμοσμένων δράσεων, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, στη κοινωνική αλληλεγγύη και τις αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης, του προσωπικού της, της τοπικής κοινωνίας, της κοινωνίας στο σύνολό της και όλων των ενδιαφερόμενων μελών

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα της κοινωνικής μας ευαισθησίας είναι η συμμετοχή μας στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΕΕΠΘΠ). Είναι η κοινή πρωτοβουλία Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών να αναλάβουν οικειοθελώς την ευθύνη για την εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης που παράγεται από τα πλοία και την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και η αναβάθμιση της ασφάλειας στη ναυτιλιακή κοινότητα, μέσα από μια συντονισμένη εθελοντική προσπάθεια για ενημέρωση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλων, από τον πλοιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αλκυών ενεργειακή

Mobirise

Έχοντας συνεργάτες και αποτυπωμένη μια ευρεία τράπεζα γης σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου (Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία, Αργολίδα) έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε στον εντοπισμό και την απόκτηση του κατάλληλου γεωτεμαχίου- οικοπέδου για την ανέγερση του κτηρίου που ανταποκρίνεται στις οικιστικές, ή επενδυτικές σας ανάγκες.

Η ΑΛΚΥΩΝ :

– Έχει κατασκευάσει Φ/Β σταθμούς συνολικής ισχύος 4,8MW, εκ των οποίων τα 2,5MW είναι Φ/Β σταθμοί επαγγελματιών αγροτών.

– Είναι επίσημος διανομέας των Φ/Β πλαισίων Amerisolar, της αμερικανικής εταιρείας Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd. και εξουσιοδοτημένος συντηρητής των αντιστροφέων (inverters) της γερμανικής εταιρείας Refusol

– Εχει αδειοδοτήσει Αιολικά Πάρκα συνολκής ισχύος 78MW

Διεύθυνση:

Πέτρου Ράλλη 234, Νίκαια

Επικοινωνία

Email: info@hellasnrg.gr                 Τηλέφωνο: (210) 4910550