Home | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | Περιβάλλον | Κafsis

Κafsis

Η KAFSIS εξειδικεύεται στη διαχείριση αποβλήτων, περιλαμβάνοντας καταρχήν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευση, και εν συνεχεία αντιμετωπίζοντας περιβαλλοντικά και νομοθετικά ζητήματα, εκτελώντας έργα αντιρρύπανσης, συγκομιδής, διαλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης των αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η KAFSIS αξιοποιεί την τεχνογνωσία της και την τεχνολογία για την αξιοποίηση των αποβλήτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο τα στερεά απόβλητα όσο και τα λύματα. Οι κατηγορίες αποβλήτων που διαχειριζόμαστε είναι τα ζωικά υποπροϊόντα ( Κατηγορίες 1, 2 & 3 ), τα φυτικά υποπροϊόντα, τα επικίνδυνα και τα μη επικίνδυνα απόβλητα, τα οργανικά απόβλητα, τα νοσοκομειακά απόβλητα και διαφόρων κατηγοριών λυμάτων και βιολογικής ιλύος.

Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων: Τα ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία προέρχονται κυρίως από τα απορρίμματα που παράγουμε κάθε μέρα, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, αναλόγως με το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν - η πρώτη κατηγορία είναι υψηλότερου ρίσκου, ενώ η δεύτερη και τρίτη κατηγορία είναι χαμηλότερου ρίσκου. Κάθε κατηγορία διέπεται από ξεχωριστή νομοθεσία που ορίζει την διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Η KAFSIS είναι πλήρως εξοπλισμένη διαθέτοντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας για κάθε κατηγορία ζωικών υποπροϊόντων ξεχωριστά. Οι μονάδες μας εφαρμόζουν τις πιο σύγχρονες και βέλτιστες για την προστασία του περιβάλλοντος πρακτικές διεθνώς για τη μετατροπή των ζωικών υποπροϊόντων σε ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης: Ενέργεια και Πρώτες Ύλες.

  
Διαχείριση φυτικών υποπροϊόντων και οργανικών αποβλήτων: Τα φυτικά υποπροϊόντα είναι τα υπολείμματα που προκύπτουν από την μεταποίηση ενός φυτικού προϊόντος σε ένα άλλο προϊόν. Το παραγόμενο απόβλητο είναι ιδιαίτερα τοξικό, η KAFSIS ωστόσο έχει αναπτύξει συγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης που μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε με ασφάλεια τα φυτικά υποπροϊόντα για την παραγωγή καυσίμων και άλλων υλικών. Η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των οργανικών φυτικών υποπροϊόντων για την παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενων υλικών είναι ένας από τους παράγοντες που κάνουν την KAFSIS να ξεχωρίζει στην αγορά.
Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων: Τα νοσοκομειακά απόβλητα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ειδικό απόβλητο παράγεται στα νοσοκομεία, όπως είναι τα ιατρικά απόβλητα και τα τοξικού χαρακτήρα ιατρικά απόβλητα. Η KAFSIS διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την απόρριψη και ανακύκλωση ιατρικών αποβλήτων που απαλλάσσει τις δομές ιατρικής περίθαλψης ακόμα και από τα πιο ειδικά απόβλητα. Επιπλέον, οι εργαζόμενοί μας είναι εκπαιδευμένοι στον χειρισμό ειδικών ιατρικών εφοδίων προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα απόβλητά σας θα αφαιρεθούν και θα μεταφερθούν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.
Επεξεργασία λυμάτων/ιλύος: Η κατηγορία των λυμάτων περιλαμβάνει τα υδρολύματα που αποβάλλονται από οικιστικές και εμπορικής χρήσης περιοχές, βιομηχανίες και/ή τη γεωργία. Χάρη στον προσεκτικό σχεδιασμό μας, είμαστε σε θέση να παράσχουμε υπηρεσίες αποτελεσματικής και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων και λυμάτων σε δήμους και βιομηχανικές μονάδες.

Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων: Τα επικίνδυνα απόβλητα, γνωστά και ως τοξικά απόβλητα, είναι η κατηγορία των αποβλήτων που έχει τις πιο καταστροφικές και μακροχρόνιες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σε περίπτωση που δεν επεξεργαστούν κατάλληλα. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία μας έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία που βρίσκεται στο προσκήνιο της διαχείρισης τοξικών αποβλήτων, ώστε να παράσχει ολοκληρωμένες λύσεις τελικής διάθεσης τοξικών αποβλήτων. Διαθέτουμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό μεταφοράς, πιστοποιημένο με τα τελευταία πρότυπα αντιρρύπανσης, όπως αυτά ορίζονται από την νομοθεσία της Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα τοξικά απόβλητα τυποποιούνται και μεταφέρονται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μετατροπής και απόρριψης που διαθέτουμε, καθώς και ότι οι διαδικασίες διαχείρισης τοξικών αποβλήτων που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως εναρμονισμένες με την τοπική και εθνική νομοθεσία.

Διαχείριση Μη-Επικίνδυνων Αποβλήτων: Τα Μη-Επικίνδυνα απόβλητα είναι εκείνα που δεν θεωρούνται τοξικά, και συνεπώς περιλαμβάνουν σχεδόν όλα αυτά που αποκαλούμε «σκουπίδια». Η KAFSIS προσφέρει ένα πολύ μεγάλο εύρος εξειδικευμένων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων για κάθε κατηγορία τοξικών αποβλήτων, παρέχοντας ταυτοχρόνως γενικές υπηρεσίες εβδομαδιαίας αποκομιδής απορριμμάτων σε οικιστικές και βιομηχανικές περιοχές. Όραμα της εταιρείας μας είναι να συνεισφέρει στην αξιοποίηση όλων των ειδών των αποβλήτων και από τη στιγμή που τα μη-επικίνδυνα είναι η κυρίαρχη μορφή αποβλήτων, είμαστε ειδικά εξοπλισμένοι διαθέτοντας και χρησιμοποιώντας όλη την αναγκαία τεχνογνωσία και τεχνολογία ώστε να μετατρέπουμε τα καθημερινά απορρίμματα σε επαναχρησιμοποιούμενους και φιλικούς προς το περιβάλλον πόρους.