Αρχική | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Ηλεκτροπαραγωγή | Ηλιακή Ενέργεια | Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Συστήματα Feed in Tariff | FAQs

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Useful answers to frequently questions

Ένα διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι εγκατάσταση εξοπλισμού (panels, inverters κλπ) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος προς πώληση.

Ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασής του και την ισχύ του, το διασσυνδεδεμένο ΦΒ σύστημα μπορεί να είναι οικιακό (στην στέγη ή στην ταράτσα κτιρίου <= 10 kw), επαγγελματικό ή ΦΒ πάρκο.

Στα οικιακά ΦΒ συστήματα, οι διαδικασίες είναι απλούστερες και το εισόδημα που προκύπτει αφορολόγητο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται δημιουργία εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία φορολογείται ανάλογα.

Στο οικιακό ΦΒ σύστημα η επιχείρηση διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ, κλπ) προμηθεύει έναν αμφίδρομο μετρητή που μετράει την κατανάλωση (όπως οι συνηθισμένοι) αλλά και την παραγωγή. Υπογράφεται ένα συμβόλαιο μεταξύ της ΔΕΗ και του ιδιοκτήτη με διάρκεια 25 χρόνια και σταθερή τιμή πώλησης ανά κιλοβατώρα (σήμερα είναι στα 50 λεπτά)

Τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά είναι χρηματοδοτούμενα 100%. Δηλαδή οι τράπεζα δίνει χαμηλότοκο δάνειο για προμήθεια και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκύ συστήματος που καλύπτει το 100% της δαπάνης. Συνήθως η απόσβεση γίνεται στα 10 ή 20 χρόνια. Η τράπεζα δέχεται σαν εγγύηση το συμβόλαιο με την εταιρεία διανομής (ΔΕΗ).

Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός που στέλνει η ΔΕΗ έχει μέσα την χρέωση της κατανάλωσης αλλά και την πίστωση της παραγωγής. Συνήθως ο λογαριασμός είναι πιστωτικός, αφού η κατανάλωση χρεώνεται με 12 λεπτά την κιλοβατώρα ενώ η παραγωγή πωλείται με 50 λεπτά την κιλοβατώρα. Αφού γίνει ο συμψηφισμός της κατανάλωσης με την παραγωγή, αφαιρείται η δόση του δανείου η οποία κατατίθεται αυτόματα. Η πίστωση που προκύπτει κατατίθεται σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ/1079/Β/04.06.2009 παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τα μη Διασυνδεδεμένα νησιά με το ηπειρωτικό Σύστημα της χώρας.

Εξειδικευμένος συνεργάτης της εταιρίας μας έρχεται στο χώρο σας, και πραγματοποιεί μελέτη στο ακίνητο, αλλά και αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας. Συγκεκριμένα:

 • Προτείνει τις πιο συμφέρουσες προσφορές από τις καλύτερες εταιρείες φωτοβολταϊκών συστημάτων και σας εξασφαλίζει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
 • Αναλαμβάνει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την Πολεοδομία και τη ΔΕΗ.
 • Επιβλέπει το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του και σας το παραδίδει «με το κλειδί στο χέρι».

Και όλα αυτά χωρίς κόπο και χωρίς κόστος για εσάς!

ΒΗΜΑ 1: Διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης.

Εξειδικευμένος συνεργάτης της εταιρίας μας έρχεται στο χώρο σας, και πραγματοποιεί μελέτη στο ακίνητο. Εάν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συντάσσεται η μελέτη εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος και γίνεται η πρόταση για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς προμηθευτή υλικών και εταιρείας εγκατάστασης ΦΒ συστήματος.

ΒΗΜΑ 2: Διερεύνηση χρηματοδότησης

Ανάλογα με τη δυνατότητα που υπάρχει επιλέγεται και η χρηματοδότηση του έργου η οποία μπορεί να φθάσει έως και το 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης των ΦΒ συστημάτων δίνοντας σας τη δυνατότητα να ξεκινήσει η επένδυση χωρίς δικά σας κεφάλαια.

ΒΗΜΑ 3: Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική μονάδα δικτύου της ΔΕΗ

Η εταιρία μας υποβάλλει για λογαριασμό σας στη ΔΕΗ τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία:

 1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων
 2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
 3. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού συστήματος (υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας)
 4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (για τον μετρητή κατανάλωσης τουακινήτου ή των κοινοχρήστων μέσω του οποίου θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός)
 5. Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
 6. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
  1. για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού: Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο)
  2. για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον, πλην του ιδιοκτήτη, κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας στο ίδιο κτίριο: Τίτλος κυριότητας ως ανωτέρω και έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου εγκατάστασης για την παραχώρησή του σε άλλο κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του ίδιου κτιρίου, με ιδία ευθύνη των υπογραφόντων
  3. για εγκατάσταση του συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο είτε από το σύνολο των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου, είτε από έναν εκ των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών, μετά από παραχώρηση του χώρου αυτού: Πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου με ευθύνη του διαχειριστή ή του κυρίου οριζόντιας ιδιοκτησίας που θα εγκαταστήσει το σύστημα, αντίστοιχα 7 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αϊτών θα δηλώνει ότι:
   1. Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης
   2. Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με αναφορά στον τρόπο κάλυψης, όπως ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλιοθερμικά, βιομάζα κλπ) μόνο για την περίπτωση που ο συμψηφισμός γίνεται με μετρητή ιδιόκτητης κατοικίας
   3. Κατατάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην Ε.Ε. μόνο προκειμένου για φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες
   4. Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν υπογράψει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή έχουν εγγράφως συμφωνήσει για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος
   5. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή

Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

ΒΗΜΑ 4: Υποβολή αίτησης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ( έως ότου απαιτείται)

Η εταιρία μας υποβάλλει για λογαριασμό σας έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

ΒΗΜΑ 5: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της σύμβασης σύνδεσης στην περιοχή ΔΕΗ.

Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτεται η Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

ΒΗΜΑ 6: Υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην περιοχή ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).

ΒΗΜΑ 7: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της σύμβασης συμψηφισμού στην υπηρεσία εμπορίας

Η εταιρία μας υποβάλλει για λογαριασμό σας αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ, ή στα γραφεία άλλου προμηθευτή (εφόσον η ΔΕΗ δεν είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται συμψηφισμός).

ΒΗΜΑ 8: Υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού.

Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

ΒΗΜΑ 9: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην περιοχή ΔΕΗ.

Η εταιρία μας υποβάλλει για λογαριασμό σας αίτηση επισυνάπτοντας τα έγγραφα και στοιχεία:

 1. Αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού
 2. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης και τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης στην οποία θα αναφέρονται οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% της ονομαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις :
  • Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,
  • Επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία λεπτά
  • Επίσης θα αναφέρεται ο χρόνος λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο κύριος του φωτοβολτάϊκού θα αναφέρει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολτάϊκού συστήματος δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης μηχανικού.

Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης

Η ΔΕΗ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόμενο για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης.

ΒΗΜΑ 10: Ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου. Από το σημείο αυτό ξεκινά και η εκμετάλλευση της σύνδεσης.

Κατ’ αρχήν ο χώρος θα πρέπει να είναι ασκίαστος και, ει δυνατόν, τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να βλέπουν το νότο και να έχουν μια κλίση κοντά στις 30 μοίρες. Αν δεν συμβαίνει αυτό (αν δηλαδή η στέγη σας σκιάζεται ή ο προσανατολισμός της δεν είναι νότιος), το φωτοβολταϊκό σας θα έχει μειωμένη απόδοση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι βιώσιμη οικονομικά η επένδυσή σας.

Το πόσα τετραγωνικά μέτρα χρειάζεστε, εξαρτάται από το χώρο εγκατάστασης (δώμα ή κεκλιμένη στέγη) και από την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών που θα επιλέξετε. Σε ένα δώμα, για παράδειγμα, θα χρειαστείτε χοντρικά περί τα 12-15 τετραγωνικά μέτρα για κάθε κιλοβάτ, ενώ σε μια κεραμοσκεπή 7-10 τ.μ. Η εταιρία μας θα σας υπολογίσει ακριβώς το χώρο που χρειάζεστε.

Εξαρτάται από το τι σύστημα θα βάλετε και που. Χοντρικά, ένα φωτοβολταϊκό κοστίζει όσο και ένα αυτοκίνητο (π.χ. ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 2 κιλοβάτ κοστίζει όσο και ένα φθηνό αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, ενώ ένα μεγαλύτερο σύστημα των 5-10 κιλοβάτ όσο ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού). Μόνο που ενώ το αυτοκίνητο έχει συνεχώς έξοδα για τα επόμενα χρόνια, το φωτοβολταϊκό, αντίθετα, έχει έσοδα και σας αποφέρει και κέρδη. Κι ενώ το αυτοκίνητο μετά βίας θα βγάλει τη δεκαετία, το φωτοβολταϊκό θα αντέξει και θα σας αποφέρει κέρδη για πάνω από 25 χρόνια.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που καταναλώνουμε, το κόστος των φωτοβολταϊκών πέφτει διαχρονικά. Η νέα νομοθεσία δίνει κίνητρα ώστε, σε κάθε περίπτωση, να κάνετε απόσβεση του συστήματος σας και να έχετε και ένα λογικό κέρδος.

Δεν είναι ανάγκη να βάλετε όλο το ποσό από την τσέπη σας. Μπορείτε να καλύψετε ένα μικρό μόνο μέρος της δαπάνης και το υπόλοιπο να το καλύψετε με δάνειο από κάποια τράπεζα.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες και είναι σε θέση να εξασφαλίσει συμφέρουσες δανειακές προτάσεις, όπως:

 • Χρηματοδότηση έως και του 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης των ΦΒ συστημάτων δίνοντας σας τη δυνατότητα να ξεκινήσετε την επένδυσή σας χωρίς δικά σας κεφάλαια.
 • Χαμηλό κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο.
 • Δυνατότητα διάρκειας αποπληρωμής έως 25 έτη.
 • Έγκριση χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
 • Χορήγηση με, ή χωρίς προσημείωση ακινήτου.
 • Παροχή προγράμματος ασφάλισης, με πλήρη κάλυψη για υλικές ζημιές που θα υποστούν οι φωτοβολταικές εγκαταστάσεις από πολλαπλούς κινδύνους (π.χ. σεισμός, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, χιόνι, παγετός κ.ά.). Για το χρονικό διάστημα 3 μηνών της αποκατάστασης της ζημιάς παρέχεται αποζημίωση ίση με €600/μήνα λόγω απώλειας εσόδων από το ΦΒ.

Η επένδυση σε ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα έχει ορίζοντα 25ετίας. Στους παρακάτω δυο πίνακες, παρουσιάζονται ενδεικτικές αποδόσεις για διαφορετικής εγκατεστημένης ισχύος σταθμούς και κάλυψης στέγης και δώματος, καθώς και ενδεικτικά στοιχεία κόστους - οφέλους με χρηματοδότηση από τραπεζικό Δανεισμό και Ιδία Κεφάλαια.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης προέρχεται από τραπεζικό Δανεισμό.

Παράδειγμα εγκατάστασης σε δώμα

Εμβαδό κάλυψης Εγκατεστημένη Ισχύς Κόστος € Παραγόμενη Ενέργεια Ετήσιο Έσοδο Απόσβεση Καθαρό κέρδος μετά το έτος απόσβεσης έως το τέλος της 25ετίας
48 - 60 τ.μ. 4 kWp 17.220,00 5.200 kWh 2.860,00 € 8 έτη 48.620,00 €
72-90 τ.μ. 5kWp 20.910,00 6.500 kWh 3.575,00 € 8 έτη 60.775,00 €
96 -120 τ.μ. 8kWp 31.365,00 10.400 kWh 5.720,00 € 7,5 έτη 100.100,00 €
120- 150 τ.μ. 10 kWp 38.130,00 13.000 kWh 7.150,00 € 7 έτη 128.700,00 €

 

Η χρηματοδότηση της επένδυσης προέρχεται από Ιδία Κεφάλαια

Παράδειγμα εγκατάστασης σε στέγη

Εμβαδό κάλυψης

Εγκατεστημένη Ισχύς

Κόστος €

Παραγόμενη Ενέργεια

Ετήσια Έσοδα

Μείωση της απόδοσης

Καθαρό κέρδος έως το τέλος της 25ετίας

28-40 τ.μ.

4 kWp

17.220,00

5.200 kWh

2.860,00 €

10%

64.350,00 €

42-60 τ.μ.

5 kWp

20 910,00

6.500 kWh

3.575,00 €

10%

80.437,5 €

56 - 80 τ.μ.

8 kWp

31.365,00

10.400 kWh

5.720,00 €

10%

128.700,00 €

70-100 τ.μ.

10 kWp

38 130,00

13.000 kWh

7.150,00 €

10%

160 875,00 €

 

Αρχικά το πρόγραμμα προέβλεπε ότι η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα ορίζεται σε 0,55€/kWh για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010 και 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019.

Τον Φεβρουάριο του 2012 όμως, η τιμή καθορίστηκε για το 2012 στα 0,50€/kwh.

Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος γίνει μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη σύναψη συμψηφισμού, τότε ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του συστήματος.Το πρόγραμμα ισχύει μόνο για το ηπειρωτικό δίκτυο και για τα νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο αυτό (π.χ. Εύβοια, Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού). Εξαιρούνται προς το παρόν τα λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, νησιά ΒΑ Αιγαίου) τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μόλις καθοριστεί πόση επιπλέον ισχύς φωτοβολταϊκών μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε νησί.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά προβλέψιμη. Αυτό που ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα σας δώσει το σύστημά σας σε ετήσια βάση. Σε γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο ετησίως περί τις 1.150-1.450 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (KWh/KWp ανά έτος). Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της χώρας ένα φωτοβολταϊκό παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισμό απ’ ότι στις βόρειες.

Όλα έχουν να κάνουν με την ηλιοφάνεια και με τον χρόνο που ο ήλιος "χτυπάει" τα φωτοβολταϊκά στοιχεία: Κάθε Φ/Β στοιχείο παράγει την ονομαστική του ισχύ (250 w, 300 w, κλπ) επί τον χρόνο κατά τον οποίο το "χτυπάει" ο ήλιος από μια φωτεινότητα και πάνω. Στην Ελλάδα, ένας μέσος όρος ηλιοφάνειας για όλο τον χρόνο είναι 6 ώρες ανά ημέρα. Αυτός ο χρόνος είναι περισσότερος το καλοκαίρι και λιγότερος τον χειμώνα. Από αυτές τις ώρες, οι 4 είναι οι παραγωγικές. Έτσι λοιπόν 4x1 kw = 4 kwh ανά ημέρα. 4 x 365 = 1.460 kwh τον χρόνο.Αυτή η παραγωγή μειώνεται με τον χρόνο λόγω φωτογήρανσης των Φ/Β στοιχείων. Κάποια Φ/Β στοιχεία έχουν φωτογήρανση 17% στην 20-ετία (στα 20 χρόνια η παραγωγή τους θα έχει μειωθεί κατά 17%) έως και 30% στην 20-ετία.

Υπάρχουν φυσικά Φ/Β στοιχεία που εκμεταλλεύονται και τις 6 ώρες της ηλιοφάνειας, οπότε η παραγόμενη ισχύς μπορεί να φτάσει και τις 2.000 kwh ανά εγκατεστημένο kw ανά έτος.

Ο ήλιος βρίσκεται πάντα προς νότο. Έτσι μια ιδανική διάταξη για τα Φ/Β στοιχεία είναι προς νότο με μια κλίση περίπου 30 μοιρών. Με αυτή την διάταξη πετυχαίνεται η μέγιστη απόδοση στον συγκεκριμμένο χώρο. Πρέπει βέβαια να ληφθεί υπ' όψη η ηλιοφάνεια της περιοχής, οι φωτοσκιάσεις και η τεχνολογία των Φ/Β στοιχείων.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (φωτοβολταϊκή γεννήτρια που ακουμπά σε κάποια μεταλλική βάση στήριξης), και τον αντιστροφέα (inverter) που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόμενο της ίδιας ποιότητας με το ρεύμα της ΔΕΗ. Το ρεύμα αυτό περνά από ένα μετρητή και διοχετεύεται στο δίκτυο.

Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκό, και άρα όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση της αρμόδιας επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Δεν απαιτείται η έκδοση «Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας» που ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά μόνο η κατάθεση εγγράφου γνωστοποίησης των εργασιών με την υπογραφή του ενδιαφερόμενου.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον Διαχειριστή του δικτύου ή σε άλλο προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το κτίριο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τον επιβλέποντα για την εγκατάσταση μηχανικό, και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης που τους καθιστά υπεύθυνους κατά νόμο, για την τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης. Την ευθύνη της εγκατάστασης και της συμμόρφωσης ως προς τους στοιχειώδεις κανόνες ενσωμάτωσης που αναφέρονται, έχει ο επιβλέπων μηχανικός.

Επιπρόσθετα για την προστασία περιοχών με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ορίζεται ότι για την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα πόλεων και διατηρητέα κτήρια, απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

Επιτρέπεται η ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών σε δώματα, στέγες, σκίαστρα, προσόψεις, αλλά και σε ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου, του φρεατίου ανελκυστήρα και οποιοσδήποτε άλλης κατασκευής. Η διάταξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων δεν θα πρέπει να δημιουργεί χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης ή ημιυπαίθριο.

Σε περίπτωση τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών σε υπάρχουσες στέγες, θα πρέπει αυτή να γίνεται εντός του όγκου της στέγης ακολουθώντας την κλίση τους. Αν τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται στο δώμα του κτιρίου, οι αποστάσεις από το στηθαίο του δώματος θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 0,50μ. για λόγους ασφαλείας.

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της παροχής ρεύματος, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη ένδειξης κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης τότε η εκκαθάριση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα θα γίνεται στην ημερομηνία της επόμενης ημερομηνίας προγραμματισμένης καταμέτρησης.

Ως παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα θεωρείται η παραγόμενη ενέργεια, μείον της μικρής απορροφούμενης ενέργειας για ίδια κατανάλωση από το inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (πχ. κάμερα, συναγερμός). Για το λόγο αυτό ο μετρητής του Φ/Β συστήματος είναι διπλής εγγραφής (μέτρηση παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα - μέτρηση απορροφούμενης ενέργειας).

Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια Φ/Β συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς.

Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη ΔΕΗ. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.

Η Σύμβαση Συμψηφισμού λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση του διαστήματος των 25 ετών. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του Φ/Β συστήματος αλλάξει προμηθευτή τότε λύεται η σύμβαση αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα σύμβαση συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα. Τυχόν λύση της Σύμβασης Προμήθειας επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση της Σύμβασης Συμψηφισμού.

Ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του Φ/Β συστήματος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής του και άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών (περίοδος αποκατάστασης).

Ο ιδιοκτήτης του Φ/Β συστήματος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού χωρίς την επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου, εντός διαστήματος 15 ημερών από την επίδοση του εγγράφου.

 

Η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος.

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια Περιοχή του Δικτύου της ΔΕΗ μετά από

α) την παραλαβή αντιγράφου της Σύμβασης Συμψηφισμού από τον Προμηθευτή

β) την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με τα αναγκαία συνημμένα σε αυτή και

γ) την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος με την οποία θα δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στην εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει Σύμβαση Προμήθειας στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος στο όνομα του ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό της ιδιοκτησίας του που εγκαθίστανται το Φ/Β σύστημα πρέπει να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στο χώρο που εγκαθίσταται το σύστημα (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών κλπ).

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των Φ/Β συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα.

Για την περίπτωση Φ/Β συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνον Φ/Β συστήματος. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή έναν εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Είναι ένα ΦΒ σύστημα το οποίο δεν πουλάει την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ αλλά τη διοχετεύει αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του χώρου στον οποίο λειτουργεί (π.χ. απομονωμένες κατοικίες, κάλυψη αναγκών περιμετρικού φωτισμού, γεωτρήσεις κλπ.).

Περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ, απομακρυσμένα κτίσματα ή μικρές εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν δικαιολογείται το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο ή κτίσματα τα οποία δεν μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν λόγω νομικών κωλυμάτων είναι οι πιο συχνές εφαρμογές αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Φυσικά κάποιος μπορεί να εγκαταστήσει ένα αυτόνομο ΦΒ σύστημα για να έχει αειφόρο ενέργεια για τις ανάγκες του σπιτιού ή του επαγγελματικού χώρου του. Αν το σύστημα που θα εγκατασταθεί είναι αρκετά ισχυρό, μπορέι να διακόψει και την σύνδεση με την ΔΕΗ εξοικονομώντας και τα πάγια εκτός από τις καταναλώσεις.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η οποία αποθηκεύεται στους συσσωρευτές. Όταν υπάρχει ανάγκη για κατανάλωση ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. ψυγείο, φωτισμός, τηλεόραση), το σύστημα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια που υπάρχει αποθηκευμένη στους συσσωρευτές ανεξάρτητα από το αν είναι μέρα ή νύχτα.

Ένα συνηθισμένο αυτόνομο σύστημα αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια (solar panels) τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε συνεχές ρεύμα, από συσσωρευτές (μπαταρίες) που αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια ώστε να είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση ανεξαρτήτως της στιγμιαίας ηλιοφάνειας, από ένα ρυθμιστή φόρτισης ο οποίος διαχειρίζεται τη φόρτιση των συσσωρευτών ώστε να μεγιστοποιείται η διαθέσιμη ενέργεια και από ένα αντιστροφέα (inverter) που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασόμενο για χρήση από συμβατικές οικιακές συσκευές.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα συγκεντρώνουν πλήθος πλεονεκτημάτων:

 • Λειτουργούν αθόρυβα
 • Δεν παράγουν καυσαέρια ή άλλους ρύπους
 • Δεν χρειάζονται επίβλεψη ή χειρισμό κατά τη λειτουργία τους
 • Είναι εναρμονισμένα με το περιβάλλον
 • Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση
 • Προσφέρουν υψηλή και προβλέψιμη απόδοση
 • Δεν απαιτείται αγορά, μεταφορά και αποθήκευση καυσίμου
 • Έχουν εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας (δεν απαιτείται αγορά καυσίμου)
 • Το κόστος ενέργειας δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων