Αρχική | συστήματα αεριοποίησης

συστήματα αεριοποίησης

Η αεριοποίηση βιομάζας είναι μια διαδικασία που μετατρέπει οργανικά ή ορυκτά υλικά με βάση τον άνθρακα, σε μονοξείδιο του άνθρακα , υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμούς, ίχνη υδρογονανθράκων και άζωτο. Πέραν των παραπάνω ενώσεων στο αέριο προϊόν εμφανίζονται και διάφοροι επιμολυντές κυριότεροι των οποίων είναι τα σωματίδια πίσσας, η τέφρα, η αμμωνία, τα οξέα και οι σύνθετοι υδρογονάνθρακες.

Η αεριοποίηση βασίζεται στην μετατροπή τμήματος του στερεού πρωτογενούς υλικού σε καύσιμο αέριο με την παρουσία ενός οξειδωτικού μέσου, όπως ο αέρας, το οξυγόνο ή ο ατμός σε ελεγχόμενες ποσότητες. Το προκύπτον αέριο μίγμα ονομάζεται αέριο σύνθεσης ή συνθετικό αέριο ή ξυλαέριο. Το αέριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο με θερμογόνο ικανότητα σε στοιχειομετρική αναλογία σχεδόν στο 75% από αυτήν του φυσικού αερίου.

Η αεριοποίηση της βιομάζας είναι μία από τις πιο αποδοτικές και περιβαλλοντολογικά αποδεκτές τεχνολογίες για την δημιουργία ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Το βασικότερο πλεονέκτημά της έγκειται στο ότι είναι πιο αποδοτική για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις τεχνολογίες καύσης. Ενδεικτικά πλεονεκτήματα:

  • δεν βασίζεται στην καύση/αποτέφρωση, αλλά σε αεριοποίηση και πυρόλυση.

  • Είναι αποδοτική για ηλεκτροπαραγωγή, ακόμη και σε μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις.

  • Μπορεί να αξιοποιήσει βιομάζα από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα με ένα βιώσιμο και οικολογικό τρόπο.

  • Επιτυγχάνει επίπεδα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πολύ υψηλότερα από ό, τι οι συμβατικές τεχνολογίες καύσης.

  • Μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 24 ώρες το 24ώρο, συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ.

  • Δεν αφήνει κατάλοιπα βιοαποδομήσιμων κλασμάτων.

  • Δεν προκαλεί βλαβερές εκπομπές αερίων.

  • Έχει ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης και η μονάδα μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες.

Αποστολή τιμοκατάλογου, προϊόντων και υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας, άμεσα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας.