Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | Συντήρηση Υποσταθμών Μ/Τ

Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των οδηγιών των κατασκευαστών μηχανημάτων εξοπλισμού των Υ/Σ και των κανονισμών της ΔΕΗ οι υποσταθμοί μέσης τάσης 20KV θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται σε ετήσια βάση.

Ο τρόπος ελέγχου και συντήρησης των Υποσταθμών εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό ο οποίος αφού λάβει υπόψη παραμέτρους όπως την κρισιμότητα της εγκατάστασης, τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπου λειτουργεί ο Υ/Σ, το είδος του εξοπλισμού του Υ/Σ και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εγκατάστασης, συντάσσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης.