Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Η Διεύθυνση Management Consulting της εταιρίας μας δραστηριοποιείται κυρίως σε δύο τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Αφορά θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρήσεων, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και συστημάτων, οργάνωσης πωλήσεων και
marketing, εφαρμογής αναλυτικών εργαλείων για το σχεδιασμό επιχειρησιακών στρατηγικών με την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και την ορθολογική και βέλτιστη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στρατηγικής εστιάζουν στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, τη Συμβουλευτική υποστήριξη και τη Χρηματοδότηση από εναλλακτικές πηγές. 

Στρατηγικός Σχεδιασμός

 • Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plans).
 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.
 • Μελέτες Επιχειρηματικών Κινδύνων.
 • Μελέτες σχεδίων Marketing.
 • Έρευνες Αγοράς.
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων. 

Συμβουλευτική Υποστήριξη

 • Επιχειρηματική Ανάπτυξη - Λήψη Αποφάσεων.
 • Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων. 
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.
 • Διαχείριση Έργων.
 • Καθοδήγηση & Υποστήριξη σε Διαπραγματεύσεις. 

Εύρεση Χρηματοδότησης

 • Προσέλκυση Κεφαλαίων (Επιχειρηματικοί Άγγελοι, Venture Capital, Ιδιωτικά Κεφάλαια).
 • Προετοιμασία για εισαγωγή σε Χρηματιστηριακή Αγορά (Ε.ΝΑ, AIM, PLUS).
 • Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση Δανεισμού (ΤΕΜΠΜΕ – Δάνεια).

ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων με Διεθνή και Εθνικά Πρότυπα - Συστήματα Διαχείρισης που πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης που έχουν προδιαγραφεί. Οι υπηρεσίες αφορούν:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008).
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001, EMAS, σήμανση-ECOLABEL).
 • Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ISO18001, ΕΛΟΤ 1801).
 • Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000).
 • Οργάνωση και Διαπίστευση Εργαστηρίων (ISO 17025).
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - CSR (SA 8000 – ISO 26000).
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2005).
 • Πιστοποίηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης (ΕΛΟΤ 1433).