Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | Περιβαντολογικές

Περιβαντολογικές Μελέτες

Η συνετή διαχείριση και η προστασία του περιβάλλοντος από κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως κλάδου, με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας και σύγχρονων τεχνολογιών, έχει πάντα θετικά αποτελέσματα, πέραν της συμμόρφωσης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Της επιτρέπει, αφενός μεν να διεκδικήσει την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των μεθόδων που εφαρμόζει, αφετέρου δε να αναδείξει την περιβαλλοντική της ευαισθησία στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον με θετικές επιπτώσεις για την εταιρική εικόνα της και την ανταγωνιστικότητά της.

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

  • Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

  • Μελέτες Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων.

  • Μελέτες Διαχείρισης Αερίων Ρύπων.

  • Εκπόνηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ).

  • Περιβαλλοντικός έλεγχος (audit) επιχειρήσεων.

  • Διενέργεια μετρήσεων.

  • Ενεργειακή επιθεώρηση (Εnergy audit): Έλεγχος ενεργειακής κατανάλωσης.

  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO 14001.