Αρχική | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Ηλεκτροπαραγωγή | Αιολική Ενέργεια | Μικρά Αιολικά Πάρκα

Μικρά Αιολικά Πάρκα

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη, μελέτη, αδειοδότηση και υλοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετρήσεις ενεργειακού δυναμικού υδατορευμάτων: Η εταιρία μας διαθέτει εργαστήριο μέτρησης παροχής σε υδατορέματα. Η μέτρηση της παροχής είναι ουσιώδης για τον προσδιορισμό της ενεργειακής παραγωγής των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Μελέτη μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών: Περιλαμβάνει ενεργειακή μελέτη, βελτιστοποίηση Μ.Υ.Σ, επιλογή εξοπλισμού, καθώς και όλες τις μελέτες εφαρμογής για την κατασκευή των έργων. Χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά καθώς και η πολύτιμη εμπειρία των στελεχών της εταιρίας μας.

Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών: Περιλαμβάνει την έκδοση κάθε άδειας που απαιτείται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εταιρία μας αναλαμβάνει κάθε στάδιο αδειοδότησης ενός Μ.ΥΗ.Σ οποιουδήποτε μεγέθους.

Υλοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών Μ.ΥΗ.Σ: Η συνεργασία με την ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ πριν και κατά την υλοποίηση ενός υδροηλεκτρικού σταθμού εξασφαλίζει στον επενδυτή την βέλτιστη επιλογή εξοπλισμού, την άρτια οργάνωση και υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του έργου, τον έλεγχο και την παραλαβή των εργασιών και του εξοπλισμού του έργου, την εξασφάλιση λειτουργικών συμβολαίων συντήρησης.