Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ

MEΛΕΤΕΣ

Κάθε ολοκληρωμένο έργο που αναλαμβάνει η εταιρία μας σχεδιάζεται και υλοποιείται από μια άριστα καταρτισμένη ομάδα στελεχών, η οποία οργανώνει και κατευθύνει τη συνολική κατασκευή μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Από την εκπόνηση της αρχικής μελέτης, την προμήθεια του εξοπλισμού, το εργοληπτικό έως και την παράδοσή του σε λειτουργία.

Το in-house μελετητικό τμήμα της ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, είναι στελεχωμένο από μηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης και μεγάλης εμπειρίας στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με κύριο μέλημα τη συνεχή βελτιστοποίηση κάθε έργου τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την κατασκευή.

Αυτή η διαρκής διαδικασία βελτιστοποίησης μέσω προσομοιώσεων και καινοτόμων εφαρμογών, υποστηρίζεται από την πολύτιμη τεχνογνωσία της εταιρίας και αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα για κάθε επενδυτή.