Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το κλειδί της επιτυχίας της επιχείρησης αποτελεί η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των έργων της. Η αποτελεσματική διαχείριση μέσω έμπειρων χειρισμών επιταχύνει την εκτέλεση /υλοποίηση του έργου και διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

Η διαχείριση Έργων είναι η πρακτική εφαρμογή γνώσεων ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών στη σχεδίαση, την οργάνωση, την επίβλεψη, τον έλεγχο και την υλοποίηση του έργου. Η συμμετοχή της ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στη διαχείριση των πιο πολύπλοκων και απαιτητικών έργων της πρόσφερε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση μεγάλων και απαιτητικών έργων.

Η εταιρία μας έχει την κατάλληλη οργανωτική δομή και έχει αναπτύξει την τεχνογνωσία ώστε να παρέχει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων, πράγμα αναγκαίο για την ταυτόχρονη πραγματοποίηση μεγάλων και πολύπλοκων έργων. Ως εκ τούτου και για την αποτελεσματική ολοκλήρωση τέτοιων έργων, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης έργων, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Διαχείριση έργου.
 • Παρακολούθηση των εργασιών του.
 • Εταιρικό πρόγραμμα διαχείρισης των πόρων του έργου

Η εταιρία είναι εργοκεντρική και διαθέτει προσωπικό με αναγνωρισμένη εμπειρία και ικανότητες για την κατανόηση και υλοποίηση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους σε ένα έργο, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του πελάτη.

 Κατά την ανάληψη ενός έργου, μία ομάδα έργου οργανώνει και διαχειρίζεται το σύνολο των υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του έργου, από την φάση του κεντρικού σχεδιασμού έως την πλήρη υλοποίησή του. Επιπλέον, λεπτομερής σχεδιασμός, παρακολούθηση της προόδου του έργου, έκδοση αναφορών, ανάλυση κόστους και ελέγχου του κόστους, διαχείριση της σύμβασης και διαχείριση πόρων πραγματοποιούνται από επιμέρους τμήματα της εταιρίας. Η εφαρμογή των αρχών της διαχείρισης των έργων, επιτρέπει στα στελέχη μας να:

 • Υιοθετήσουν μετρήσιμους δείκτες σχετικά με την απόδοση / επιτυχία.
 • Ενσωματώσουν τις αρχές της ποιότητας στα έργα.
 • Καταστήσουν πραγματικότητα τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό της εταιρίας.
 • Βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των πόρων.
 • Θέσουν τα στρατηγικά σχέδια σε εφαρμογή.

Σας παρέχουμε υπηρεσίες για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες βελτιστοποιούν την πραγματοποίηση του έργου. Οι υπηρεσίες περιγράφονται στη συνέχεια (χωρίς να περιορίζονται):

 • Αγορά και παρακολούθηση κρίσιμων παραγγελιών υλικών.
 • Υπεργολαβίες.
 • Επιθεώρηση.
 • Εκτίμηση κόστους.
 • Προγραμματισμός (χρονικός και οικονομικός), έλεγχος προγραμματισμού.
 • Διαχείριση σύμβασης.
 • Αδειοδοτήσεις και επαφές με τις αρχές (Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, προκαταρτικές άδειες και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων).
 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανάπτυξη και εφαρμογή του προτύπου ISO 14001 και EMAS, μελέτες για την επεξεργασία αποβλήτων, Σχέδια εκτάκτου Ανάγκης, θέματα υγιεινής και Ασφάλειας, συνεργασία με Επιστημονικά ινστιτούτα για την εκτέλεση μοντέλων διάχυσης ρύπων (αέρας, έδαφος, νερό και θάλασσα).