Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ | Ενεργειακή Επιθεώρηση | Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Τι χρειάζεται για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού ΠΕΑ

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983).

 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου). *
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση).
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει).
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό).
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) προαιρετικό.
* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων το γραφείο αναλαμβάνει σε συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό την αποτύπωση της κάτοψης του οικήματος.

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)
 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου). *
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση).
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
 • Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση).
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει).
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό).
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό).
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) προαιρετικό.

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων το γραφείο αναλαμβάνει σε συνεργασία με Αρχιτέκτονα Μηχανικό την αποτύπωση της κάτοψης του οικήματος.

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
Βασικά Στοιχεία Ακινήτου  
 • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 • Αρ. Ιδιοκτησίας
 • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
 • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κ.λπ.) 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

 • Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κ.λπ.
 • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Στοιχεία Ιδιοκτητών           

 • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών          

 • Δ.Ο.Υ. / ΑΦΜ (το ιδιοκτήτη του ακινήτου).
 • Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.