Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ | Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Μία Ενεργειακή Επιθεώρηση περιλαμβάνει την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους, την εκτέλεση κατάλληλου προγράμματος μετρήσεων σημαντικών ενεργειακών και άλλων μεγεθών, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τέλος τον προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ενεργειακή ανάλυση.

Με τη διενέργεια μιας Ενεργειακής Επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.