Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ | Ενεργειακή Ανάλυση Δικτύου

Ενεργειακή Ανάλυση Δικτύου

Η ανάλυση και καταγραφή ηλεκτρικών μεγεθών μπορεί να μας βοηθήσει να δώσουμε λύση σε σύνθετα τεχνικά προβλήματα ηλεκτρολογικών εφαρμογών. Έτσι πολλές φόρες πριν από επενδύσεις βελτίωσης και εξοικονόμησης ενέργειας είναι συνετό να πραγματοποιούμε ενεργειακές αναλύσεις του δικτύου μας οι οποίες είναι δυνατό να μας δώσουν αποτελέσματα για τα έξης:

 • Το είδος του εξοπλισμού που θα πρέπει να εγκαταστήσουμε για την βελτίωση ή μετατροπή της εγκατάστασης.
 • Το μέγεθος του εξοπλισμού που θα πρέπει να εγκαταστήσουμε για τη βελτίωση ή μετατροπή μιας εγκατάστασης.
 • Τις ανοχές σε υπερτάσεις και αρμονική παραμόρφωση της τάσης του δικτύου του εξοπλισμού που πρόκυπτε να εγκαταστήσουμε.

Κάνοντας δηλαδή ενεργειακή ανάλυση και καταγραφή του δικτύου σε μια εγκατάσταση είναι δυνατό να πάρουμε αποτελέσματα που θα μας εξασφαλίσουν γνώσεις για τη προστασία του υφιστάμενου εξοπλισμού μας αλλά και γνώσεις για την καλύτερη δυνατή επιλογή νέου εξοπλισμού με οικονομοτεχνικά κριτήρια.

Αυτό θα μας εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού της εγκατάστασης καθώς επίσης και εξοικονόμηση ενέργειας. Οι ανωτέρω μετρήσεις ενδείκνυται κυρίως για μεγάλες εγκαταστάσεις (μεγάλα κτίρια και βιομηχανία).

Μερικά από τα μεγέθη που αναλύονται και καταγράφονται με τα ανωτέρω όργανα είναι:

 • V, Τάση.
 • HZ, Συχνότητα.
 • Αρμονική παραμόρφωση %.
 • A, Ένταση.
 • ΚW, ισχύς.
 • KVAR, άεργος ισχύς.
 • ΚVA, Φαινόμενη ισχύς.
 • ΣΥΝΦ, συντελεστή ισχύος.

Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει την πραγματοποίηση των ανωτέρω μετρήσεων. Με το πέρας των εργασιών εκδίδεται σχετική πιστοποίηση REPORT με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν.