Αρχική | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ

ΕΛΕΓΧΟΙ

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αυτό αποδεικνύεται από τον όγκο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που έχει εκπονήσει, αλλά και την τεχνική αρτιότητα των στελεχών της.

Αναλαμβάνουμε και πραγματοποιούμε όλους τους ελέγχους που προβλέπονται από τα αντίστοιχα πρότυπα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις πριν την παράδοσή τους προς χρήση, είτε σε παλαιότερες για την επαλήθευση της πληρότητάς τους. Οι δοκιμές έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού που χειρίζεται τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και την πρόληψη βλαβών που μπορεί να προκύψουν.

Σας παραθέτουμε λίστα ενδεικτικών ελέγχων - μετρήσεων που προβλέπονται από το πρότυπο HD384 και πραγματοποιούμε κατόπιν εντολής σας:

  • Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος ως προς την ικανοποίηση της μελέτης εφαρμογής.
  • Ανασκόπηση των τεχνικών φυλλαδίων και του τεύχους δοκιμών του εξοπλισμού.
  • Ανασκόπηση των δοκιμών τύπου και σειράς του εξοπλισμού.
  • Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων.
  • Έλεγχος ισοδυναμικών συνδέσεων των χώρων του Υ/Σ (αν υπάρχει) και των μεταλλικών μη ενεργών μερών του εξοπλισμού.
  • Ηλεκτρικές μετρήσεις στους ηλεκτρικούς πίνακες (μετρήσεις τιμών ηλεκτρικών παραμέτρων, αλληλουχίας φάσεων, βρόγχου σφάλματος, συνέχειας αγωγού προστασίας).
  • Πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών μετρήσεων των επιπέδων αρμονικών ρεύματος και τάσης σε κατάσταση λειτουργίας.
  • Μέτρηση της αντίστασης γείωσης του συμβατικού ηλεκτρολογικού δικτύου.
  • Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος ως προς την ικανοποίηση της μελέτης εφαρμογής σε σχέση με το σύστημα της αντικεραυνικής προστασίας.